Informace pro spotřebitele

otazník

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici zde:

Zásady ochrany osobních údajů - JUDr. Trávníček
Zásady ochrany osobních údaj - JUDr. Trávníčková

Žádost o uplatnění práv subjektu údajů

 

Jaké dokumenty vzít s sebou k advokátovi?

otazník

Pokud plánujete návštěvu advokátní kanceláře, je vhodné, abyste si vzali s sebou kompletní dokumentaci (korespondence, rozhodnutí, ...). Vezměte veškerou korespondenci, kterou jste sami odesílali, a veškerou korespondenci, která Vám byla doručena. Zjistěte datum, kdy Vám byly dokumenty doručeny.

Vezměte veškerá rozhodnutí, která danou věc ovlivňují. Pokud máte pochybnosti, vezměte raději všechny dokumenty.

 

Jak spočítat výši výživného?

otazník

Výše výživného je vždy individuální záležitostí.

Nicméně Ministerstvo spravedlnosti vydalo v roce 2010 tzv. doporučující tabulky, které určují procentní rozmezí pro stanovení výše výživného v otázkách výživného na nezaopatřené děti.

K těmto tabulkám je přihlíženo. Ministerstvo spravedlnosti v průběhu léta 2021 dokončilo analýzu reálných dat, jak je výživné skutečně stanovováno, a dospělo k závěru, že tabulky jsou neaktuální a vydalo návrh úpravy těchto tabulek na základě oné statistické analýzy. Nový návrh předložilo veřejnosti k diskuzi a je možné si jej prostudovat zde.

Výživné na základě těchto tabulek je možné spočítat si na našich stránkách.

 

Chcete náhradu za nepřiměřenou délku soudního řízení?

otazník

Byl/a jste účastníkem nepřiměřeně dlouhého (soudního) řízení? Doba přiměřená se určuje podle individuálních okolností daného případu, ale dá se říct, že za již nepřiměřenou lze považovat dobu zhruba dobu od tří let.

Advokátní kancelář má velké zkušenosti s žádostmi vůči státu o odškodnění za délku soudního řízení. Výše odškodnění se dle judikatury Evropského soudu pro lidská práva pohybuje v rozmezí 15.000 Kč až 20.000 Kč za každý rok řízení s tím, že za první dva roky se částka krátí o polovinu, neboť každé řízení nějakou dobu trvá.

Nárok na náhradu této nemajetkové újmy se promlčí za 6 měsíců ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o vzniklé nemajetkové újmě, nejpozději však do deseti let ode dne, kdy nastala právní skutečnost, se kterou je vznik nemajetkové újmy spojen. Nespoléhejte na šestiměsíční lhůtu a přijďte co nejříve. Žádat o odškodnění jde i během nepřiměřeně dlouhého řízení.

 

Znáte základní zásady právní obezřetnosti?

otazník

Protože se množí případy lidí, kteří vstoupí do velmi nevýhodných závazků, je vhodné uvést pár jen velmi základních zásad, kterých by se měl každý obezřetný člověk držet.

Neuzavírejte smlouvy na ulici, v kavárnách, v restauracích, zkrátka mimo pravidelnou provozovnu. Raději se nejdříve na internetu ujistěte, že druhá strana není označována za podvodnou.

Smlouvu si vždy důkladně přečtětě a ujistěte se, že smlouvě opravdu rozumíte. Neuzavírejte smlouvu, pokud na Vás druhá strana vyvíjí nátlak – lze třeba zmínit situaci, kdy druhá strana uvádí, že nemá čas, neboť o uzavření smlouvy mají zájem další zájemci, a že si smlouvu můžete v klidu přečíst doma. Korektní partner Vás nechá smlouvu si řádně přečíst a (například) nenaléhá na okamžité uzavření.

Pokud uzavíráte smlouvu s právnickou osobou, ujistěte se v obchodním rejstříku, že smlouvu uzavíráte s osobou oprávněnou jednat za právnickou osobu. Taktéž neuzavírejte smlouvy přímo na předváděcích akcích.

Pro jistotu nikdy nepodepisujte směnky, a tím spíše ne blankosměnky. Směnky patří do rukou zkušených obchodníků. Směnka je abstraktní cenný papír, v zásadě nemá žádnou souvstažnost k jinému kauzálnímu vztahu. Velmi problematické je také užití směnky jako zajišťovacího prostředku.

Ze zkušeností plyne, že uzavření životního pojištění, abyste teprve získali půjčku na krytí Vašich dalších půjček, zpravidla ze kýženému výsledku nevede. Vyvarujte se tomuto jednání.

Pročtěte si obchodní podmínky přiložené ke smlouvě, zda neobsahují rozhodčí doložku, pokud ano, vyhněte se této smlouvě.

Nejjistější způsob placení za nemovitost je složení peněz do advokátních či notářských úschov. Pamatujte, že v hotovosti nelze platit částku převyšující 350 000 Kč.

Platí zásada – dvakrát měř, jednou řež. A bohužel také platí, že nikdy nebylo tak špatně, aby nemohlo býti ještě hůř.