Rodinné právo

Rodinné právo
 

Kompletní právní zastoupení při převodu nemovitostí

Nemovitosti
 • sepis smlouvy kupní, darovací a jiných obdobných smluv
 • věcná břemena - bytu, užívání a podobně
 • zajištění úschovy peněz a listin
 

Občanské právo

Občanské právo
 • vymáhání pohledávek
 • vlastnictví, vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • zástavní práva a věcná břemena
 • náhrada škody a bezdůvodné obohacení
 • sousedské vztahy
 • neplatnosti smluv a odstoupení od smluv
 • vrácení daru
 • nájmy a podnájmy staveb a nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor, řešení vztahů v souvislosti s činností družstev a společenství vlastníků jednotek
 • prohlášení vlastníka budovy o vymezení bytových jednotek
 • právní služby pro družstva a společenství vlastníků jednotek, vypracování prohlášení vlastníka budovy a smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví
 • ochrana osobních údajů
 • svéprávnost, osobnostní práva (ochrana života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti)
 

Obchodní právo

Obchodní právo
 • obchodní smlouvy (smlouva kupní, o úvěru, o dílo, mandátní, konkurenční doložky apod.)
 • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních
 

Náhrada za nepřiměřenou délku soudního řízení

Nepřiměřená délka řízení
 • žádosti o peněžitou náhradu nemajetkové újmy u Ministerstva spravedlnosti ČR
 • následné žaloby u soudu o náhradu
 

Trestní právo

Trestní právo
 • obhajoba klientů v přípravném řízení, před policejními orgány, v trestním řízení před soudy všech stupňů
 • náhrada škody neoprávněně stíhaných osob v trestním řízení
 • podmíněné zastavení trestního stíhání a úprava majetkových nároků zúčastněných osob
 

Další služby

 • úschovy peněz
 • podávání ústavních stížností
 • ověřování podpisů, pokud listinu advokát sám sepíše nebo listinu jednající osoba před advokátem vlastnoručně podepíše
 • zastupování ve správním řízení
 • zastupování v řízení o uložení pokuty, odebrání řidičského oprávnění apod.